رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود . امام خمینی(ره)
تعداد آراء : 134
به نظر شما اولویت اول شهرداری کدام است
1 -بروز کردن امور اداری وخدماتی شهرداری
 
34
2- دفع آبهای سطحی
 
32
3- آسفالت معابر
 
56
4- پرداخت بدهی های قبلی شهرداری
 
12