رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود . امام خمینی(ره)

واحد درآمد ( فرزانه علیجانی)

ادامه مطلب ارسال نظر

ذیحساب ( حمید اسلامی )

ادامه مطلب ارسال نظر

مسول امور مالي (لهراسب خسروی)

شرح وظايف امور مالي 1-نوشتن دفاتر روزنامه – كل و معين 2-رسيدگي به پيش پرداختها و علي الحسابها 3-نوشتن تفريغ بودجه – متمم بودجه – پيش بيني بودجه درهرسال 4-شركت در كميسيونهاي مربوطه 5-انجام تشريفات مناقصه و مزايده 6-ايجاد محلهاي درآمدي و پيشنهاد به وزارت كشور 7-استعلام بهاء قبل از خريد و گزارش به شهردارمحترم 8-نظارت بر كار كارپردازي و اسناد مربوط به آن 9-ثبت اسناد هزينه و صدور چك دروجه مشت
ادامه مطلب ارسال نظر