رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود . امام خمینی(ره)

خدمات شهری(سید حسین میراحمدی)

واحد خدمات شهری بی شک یکی ازواحدهای پرمشغله وهزینه بر برای کلیه شهرداری ها می باشد چراکه نظافت عمومی و بهداشت شهرازعمده ترین دغدغه های شهرداری محسوب می شودواگردر این واحد کوچکترین وکمترین سهل انگاری صورت گیرد بیشتر دود آن به چشم شهروندان رفته و باعث می شود دیگرکارهای شهرداری اعم ازعمرانی وغیره....
ادامه مطلب ارسال نظر

فضای سبز

عملیات فضای سبز شهرداری باباحیدر
ادامه مطلب ارسال نظر

آتش نشانی و تلفن 125

شرح فعالیت آتش نشانی به شکل زیر است:
ادامه مطلب ارسال نظر