رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود . امام خمینی(ره)

مسئول امور فنی ( سید حشمت الله تقوی زاده )

ادامه مطلب ارسال نظر

مسئول امور ساختمانی ( محمد حسن علی یاری )

شرح وظايف اموساختماني 1-صدورو تمديد پروانه ساختماني و صدور پايان كار و عدم خلاف برطبق مقررات 2-تعيين بروكف براساس طرحهاي تهيه شده و ابلاغ به متقاضيان 3-رسيدگي عدم خلاف وصدورگواهي پايان كارساختمان 4-رسيدگي به شكايت مربوط به صدور پروانه ساختمان 5-حفظ و نگهداري كليه سوابق و پرونده ها 6-نظارت برنحوه استفاده از اراضي داخل محدود ه شهر 7-فراهم نمودن مقدمات كار كميسيونهاي مربوطه 8-تهيه و ارسال
ادامه مطلب ارسال نظر