رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود . امام خمینی(ره)