رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود . امام خمینی(ره)

مسئول امور شهر

سید حشمت الله تقوی زاده
ادامه مطلب ارسال نظر

حمل و نقل

ساسان طالبی
ادامه مطلب ارسال نظر

مسئول حراست

عیسی بهرامی
ادامه مطلب ارسال نظر

معاونت

ابراهیم بهرامی
ادامه مطلب ارسال نظر

واحد پیشه وران

شرح وظايف امور پيشه وران 1-صدور پروانه كسب بر طبق مقررات 2-حفظ و نگهداري پرونده ها 3-تعويض پروانه هاي قديم 4-هماهنگي با اداره بازرگاني و اجراي ضوابط و مقررات آنها 5-سركشي به مغازه ها و دادن تذكر به آنها ي كه پروانه كسب ندارند 6-وصول عوارض ساليانه كسب از كسبه فعال شهر 7-برخورد با دوره گردها ، دست فروش و رفع سد معبر از معابر عمومي شهر 8-شناسايي كليه كسبه بدون پروانه و اقدام جدي براي تعط
ادامه مطلب ارسال نظر